Intermont opatrný group

Všeobecné obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení

a. Tyto „Všeobecné obchodní podmínky“ (dále již jen „VOP“) platí pro veškerý nákup zboží a služeb společností skupiny Intermont Opatrný Group, a.s. – Intermont Opatrný majetková s.r.o.; Intermont Opatrný zaměstnanecká s.r.o.; Intermont, Opatrný, s.r.o.; Jirkovská izolační s.r.o.; INTO–SERVIS, spol. s r.o.; KARSCH ELEKTRO s.r.o., platí tedy zejména pro kupní smlouvy, smlouvy o dílo a další obdobné smlouvy (dále společně též jen jako „Smlouva“), kde jsou výše uvedené společnosti v postavení kupujícího/objednatele/odběratele (dále jen „odběratel“) a to v případech, kdy Smlouva vznikne formou akceptace objednávky odběratele, nebo i jiným způsobem, pokud je v textu smlouvy na tyto VOP přímo odkázáno.

b. Smlouva vzniká kromě jiného tím, že je objednávka odběratele potvrzena dodavatelem níže uvedeným způsobem. Každá objednávka odběratele, resp. její změna musí být potvrzena dodavatelem do 5 dnů od data odeslání a to, mimo jiné, podpisem objednávky a jejím doručením zpět odběrateli. K uzavření Smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem dochází potvrzením (podpisem) objednávky ze strany dodavatele a jejím doručením odběrateli. Objednávky a jejich změny jsou závazné, pouze pokud jsou v písemné formě a jsou podepsány osobami oprávněnými zastupovat odběratele.

c. Obchodní podmínky prodávajícího/zhotovitele/dodavatele, (v těchto VOP společně též jen jako “dodavatel”) nejsou pro odběratele závazné, a to i v případě, kdy jsou při uzavření Smlouvy výslovně vyloučeny. d. Odchylná ustanovení ve Smlouvě mají přednost před ustanovením v těchto VOP. Akceptací objednávky, nebo podpisem smlouvy odkazující na tyto VOP dodavatel přijímá v plném rozsahu tyto VOP a bezvýhradně s nimi souhlasí. Tyto VOP nabývají účinnosti 1.10. 2023 a platí pro plnění (dodávky / služby) podle objednávky odběratele, k níž byly připojeny, nebo podle smlouvy, která na ně odkazuje jako jejich nedílná součást.

2. Zvláštní ustanovení pro smlouvy o dílo

a. Pro smlouvy o dílo, které odkazují na tyto VOP platí dále následující: dodavatel (ve smlouvě označen jako zhotovitel) provede též veškeré potřebné vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti, které nejsou v objednávce výslovně uvedeny, které jsou však pro úplné věcné a odborné provedení díla nezbytné. Po předání pracoviště dodavatel odpovídá za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svých zaměstnanců, jakož i za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví jiných osob, které se na předaném pracovišti s vědomím dodavatele zdržují a dále za zajištění požární bezpečnosti, to vše dle platných právních předpisů.

b. Dodavatel je povinen vést ode dne převzetí pracoviště prováděných pracích stavební (montážní) deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a podle ustanovení, které ho v novém stavebním zákoně nahradí a prováděcí vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, resp. podle předpisu, který vyhlášku nahradí, dále všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.

3. Cena, fakturace, postoupení pohledávky

a. Cena je sjednána na základě závazné nabídky dodavatele. Celková cena vždy zahrnuje vedle nákladů na dopravu a nákladů na přesuny hmot také dodávku všech požadovaných technických podkladů, technických listů, prohlášení o shodě, návodů na instalaci, provoz, údržbu atd., které je dodavatel vždy povinen dodat je-li to sjednáno, jinak je-li to pro sjednané plnění obvyklé. Není-li výslovně stanoveno jinak, je cena pevná.

b. Odběratel není povinen zaplatit smluvní cenu, vykazuje-li plnění vady a odběratel na ně bez zbytečného odkladu upozornil dodavatele.

c. Faktury musí obsahovat náležitosti daňových dokladů v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy a veškeré náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH, číslo objednávky a přesnou fakturační adresu, dle sídla objednatele. Dále musí být k faktuře přiloženy doklady dokazující oprávněnost fakturace – dodací list, předávací protokol, rozpis práce a použitého materiálu, kopii objednávky apod. V opačném případě je objednatel oprávněn vrátit ji dodavateli k přepracování nebo doplnění, aniž by byl v prodlení s její úhradou. Za doručení se považuje zaslání (v závislosti na objednávající společnosti) na adresu: fakturace@intermont-opatrny.cz, nebo fakturace@jirkovskaizolacni.cz, nebo intoservis@intoservis.cz, nebo fakturace@karsch-elektro.cz, nebo předání do podatelny Objednatele, nebo doručení na adresu jeho sídla.

d. Faktury musí, mimo jiné, obsahovat všechny údaje potřebné pro identifikaci, jako je číslo objednávky, identifikační údaje dodavatele, datum dodání apod. Splatnost faktury je standardně 30 dní počítaných ode dne doručení do účtárny objednatele. Pokud den splatnosti připadne na sobotu, neděli nebo svátek je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den. Dodavatel je povinen fakturovat do 14 dnů po dokončení a převzetí předmětu této objednávky objednatelem. Den předání a převzetí předmětu objednávky je současně i datem uskutečnění zdanitelného plnění podle zákona o DPH č. 235/2004 v platném znění novely tohoto zákona.

e. Dodavatel není oprávněn postoupit práva a povinnosti pro něho plynoucí ze Smlouvy, ani pohledávku za odběratelem na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu odběratele.

4. Podmínky plnění

a. Věci, které jsou součástí plnění, musí být nové a nepoužité a musí se jednat o věci, které mají Smlouvou a právními předpisy stanovenou jakost, množství, míru, váhu, popř. provedení, jsou bez vad a odpovídají závazným technickým, hygienickým a bezpečnostním normám a právním předpisům. Jsou-li jakost a provedení plnění určeny dle vzorku nebo předlohy, je dodavatel povinen předat (odevzdat) plnění s vlastnostmi vzorku nebo předlohy, které předložil odběratel.

b. Dodržení dodací lhůty dodavatelem je pro odběratele zásadní a dodavatel se akceptací objednávky k tomu bezvýhradně zavazuje a přebírá na sebe nebezpečí změny okolností, které existovaly v době uzavření Smlouvy.

c. V případě potřeby prodloužení termínu dodání plnění ze strany dodavatele, je dodavatel povinen odběratele neprodleně o této situaci informovat. Bez ohledu na výše uvedené je dodavatel v případě prodlení s dílčím termínem plnění (určený v harmonogramu prací) a konečným termínem povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. V případě prodlení s termínem dodání materiálu/zboží je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové smluvní ceny za každý den prodlení.

d. Vznikne-li odběrateli v důsledku prodlení dodavatele nebo nesplnění jakékoli jiné smluvní povinnosti dodavatele škoda, je dodavatel povinen takovou škodu odběrateli v plné výši nahradit, a to vedle povinnosti zaplatit smluvní pokutu.

e. Dodací listy a jiné dodací doklady musí obsahovat všechny údaje potřebné pro identifikaci smluvních stran, jako je číslo objednávky, identifikace dodavatele a dodaného zboží v souladu s objednávkou. Dodavatel je povinen postupovat podle požadavků odběratele.

f. Dílčí dodávky jsou přípustné pouze s výslovným písemným souhlasem odběratele. Není-li písemně ujednáno jinak, použijí se na Smlouvu pravidla INCOTERMS 2020.

g. Není-li písemně ujednáno mezi smluvními stranami jinak, odběratel nabývá vlastnické právo k předmětu zakázky jeho převzetím od dodavatele nebo zaplacením, podle toho, která okolnost (zaplacení nebo převzetí) nastane dříve. Dodavatel současně s potvrzením objednávky potvrzuje, že předmět koupě nebo materiál/komponenty použité k dodání díla není zatížen právy třetích osob.

h. Dodavatel je povinen provést všechny odběratelem a obecně závaznými právními předpisy a normami požadované kontroly kvality a musí odběrateli poskytnout certifikáty, prohlášení o shodě a atesty dle jeho požadavků. Nezávisle na kontrolních dokumentech dodavatele, je odběratel oprávněn provádět kontroly kvality sám.

5. Záruka za kvalitu

a. Dodavatel se prohlašuje, že dodávky a služby nevykazují žádné vady snižující jejich hodnotu nebo sjednanou kvalitu, že jsou vhodné pro použití v souladu se Smlouvou, že odpovídají obecně uznávaným pravidlům techniky a platným normám ČSN EN, ISO a aktuálním předpisům v oblasti bezpečnosti práce a životního prostředí.

b. Záruční doba na veškeré plnění (výrobky/zboží/ostatní dodávky/montáž/) tvořící předmět dodávky činí 24 měsíců od data dodání. V případě dodávky strojů počíná běžet záruční doba 24 měsíců od okamžiku uvedení strojů do plného provozu. Dodavatel je povinen odstranit vady nebo vyměnit vadný díl do 7 dnů od uplatnění vady odběratelem. V naléhavých případech, nebo neodstraní-li dodavatel vady do 14 dní od uplatnění vady odběratelem, má odběratel právo zajistit odstranění vady svépomocí nebo třetí osobou, a to vždy na náklady dodavatele.

c. Pakliže stanoví dodavatel jednostranně záruční dobu na veškeré plnění, nebo i jen na jeho část, např. na výrobky delší, a to jak v nabídce, nebo i jiným způsobem (např. ve smyslu § 2113 odst. 1 věta druhá občanského zákoníku), platí tato delší záruční doba. Takové ustanovení (tj. o delší záruční době stanovené jednostranně dodavatelem) má přednost i před případným stanovením záruční doby v objednávce nebo ve Smlouvě.

d. Neodstraní-li dodavatel vadu nebo nevymění-li vadný díl do 30 dní od uplatnění vady odběratelem, je odběratel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Odstoupení je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení dodavateli. V takovém případě je dodavatel povinen odběrateli vrátit celou smluvní cenu předmětné dodávky.

e. Je-li dodavatel v prodlení s odstraněním vad, nebo výměnou vadného dílu, je povinen zaplatit odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny předmětné zakázky (bez DPH) za každý započatý den prodlení, nejvýše však do výše rovnající se smluvní ceně včetně DPH, a to bez ohledu na případné odstoupení odběratele od Smlouvy.

6. Protikorupční ustanovení

a. Smluvní strany v rámci zabránění jakémukoli jednání, které by bylo v rozporu s dobrými mravy, nebudou požadovat ani nabízet jakékoli výhody, odměny, dary, projevy pohostinnosti, úhrady výdajů ať už přímo nebo nepřímo osobě nebo od osoby na pozici kteréhokoli zaměstnance nebo člena statutárního orgánu fyzické nebo právnické osoby v soukromém nebo veřejném sektoru (včetně osoby, která v jakékoli funkci rozhoduje za dodavatele resp. pro něj pracuje) za účelem obdržení, ponechání nebo ovlivnění obchodu nebo zajištění jakékoli jiné výhody při procesu zadávacího řízení zakázek nebo uzavření a realizace kontraktu.

b. Odběratel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy, pokud shledá, že dodavatel se při realizaci smlouvy přímo nebo prostřednictvím svého zástupce dopustil jednání v rozporu s předchozím odstavcem a nepřijal včas uspokojivé opatření k nápravě.

7. Závěrečná ujednání

a. Poptávky nebo objednávky odběratele stejně jako jakékoliv jiné informace v souvislosti s nimi nemohou být použity k reklamním účelům dodavatele nebo být jinak zveřejněny bez předchozího písemného souhlasu odběratele. Veškeré informace, výkresy, vzory apod., které dodavatel získal od odběratele, smějí být použity pouze pro účely poptávky nebo objednávky odběratele. Tyto nesmí být poskytnuty třetím osobám a musí být na žádost odběratele neprodleně vráceny.

b. Smluvní strany jsou při plnění Smlouvy povinny postupovat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), („Nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „ZZOÚ“). Budou-li smluvní strany za účelem plnění Smlouvy zpracovávat osobní údaje, uzavřou za tím účelem smlouvu o zpracování osobních údajů dle čl. 28 odst. 3 Nařízení a ZZOÚ.

c. Změny Smlouvy mohou být prováděny pouze písemným dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jiná forma dohody je vyloučena. K platnosti změny Smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jejím obsahu. Změny kontaktních osob smluvních stran uvedených ve Smlouvě či jejich telefonických nebo e-mailových spojení lze činit písemným sdělením druhé smluvní straně. Dodavatel odpovídá za dodávky a/nebo služby svých subdodavatelů ve stejném rozsahu jako odpovídá za své vlastní dodávky a/nebo služby. Práva a povinnosti dodavatele a odběratele vzniklé na základě Smlouvy se řídí právním řádem České republiky, stejně jako tyto VOP. Případné spory se smluvní strany pokusí řešit smírně. Pokud by nedošlo ke smírnému řešení sporu, dohodly se smluvní strany, že spory vyplývající z této smlouvy budou rozhodovány u příslušného soudu podle sídla odběratele.

Intermont Opatrný Group, a.s.
Sídlo: Mostecká 1973, 431 11 Jirkov
IČ: 08088861
DIČ: CZ08088861